Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bysans och renässansen

Filosofi i Bysans och renässansens Italien är sjätte delen i serien Filosofihistoria utan luckor. Den behandlar filosofin i det östromerska riket från 700-talet till Konstantinopels fall 1453, samt filosofin under den italienska renässansen. Adamson tecknar en levande och inträngande bild av tänkandet i två stora intellektuella kulturer. Någon liknande skildring har aldrig funnits på svenska.


Pris: 295 Kr. Köp

Indisk filosofi

Filosofi i det gamla Indiens värld är femte delen i serien Filosofihistoria utan luckor, men kan även läsas självständigt. Det är en omfattande översikt av den enormt rika filosofin i Indien, från vedaskrifterna till den senare utvecklingen inom buddhism och jainism. Här finns diskussioner av kunskapsteori och metafysik, språk och logik, av medvetandet och jaget, men även av praktiskt inriktade discipliner som yoga och tantra.


Pris: 295 Kr. Köp

Medeltidens filosofi

Filosofi i medeltidens värld är fjärde delen i Peter Adamsons bokserie Filosofihistoria utan luckor. I denna volym följer vi filosofins utveckling i Västeuropa från början av 800-talet till 1400-talet. Vi möter inte bara kända filosofer som Thomas av Aquino och William Ockham, utan även mystiker och skönlitterära författare, såväl kvinnliga som manliga. Vår bild av medeltidens filosofi blir ständigt rikare och här får vi en oöverträffat bred och modern skildring av tänkandets utveckling under en avgörande epok.


Pris: 330 Kr. Köp

Islamisk filosofi

Peter Adamson Filosofi i den islamiska världen är tredje delen i Peter Adamsons bokserie Filosofihistoria utan luckor. Det är en heltäckande, innehållsrik och dessutom rolig framställning av filosofins historia på islamiskt område från dess början till vår egen tid. Bland mycket annat är den islamiska traditionen en viktig del av västerlandets filosofihistoria. Denna översikt saknar motsvarighet på svenska.


Pris: 300 Kr. Köp

Hellenistisk och romersk filosofi

Filosofi i den hellenistiska och romerska världen är andra delen i Peter Adamsons bokserie Filosofihistoria utan luckor. I denna volym följer vi filosofins utveckling i Medelhavsområdet under närmare tusen år, från 300-talet f.Kr. fram till 500-talet e.Kr. Den hellenistiska och romerska filosofin präglas av en ökad inriktning på etik med fokus på frågan om människans möjligheter att uppnå ett lyckligt och bekymmersfritt liv, men här ryms även nyplatonismens metafysik och de tidiga kyrkofädernas dialog med den filosofiska traditionen.


Pris: 290 Kr. Köp

Grekisk filosofi

Filosofi i den klassiska världen är första delen i Peter Adamsons bokserie Filosofihistoria utan luckor. Här berättar han om den grekiska filosofin från Thales till Aristoteles, med en omfattning och detaljrikedom som saknar motsvarighet på svenska. Under denna tid läggs grunden till de flesta teman och frågor som behandlats inom filosofin sedan dess, från metafysik och kunskapsteori, logik och språkfilosofi till etik och politisk filosofi.


Pris: 290 Kr. Köp

Kärlek och vänskap

Vad är kärlek och hur skiljer sig kärlek från vänskap? Är kärlek alltid bra eller kan den vara skadlig för oss och göra våra liv mindre värda? I Kärlek och vänskap anknyter Bengt Brülde till den filosofiska diskussion som förts från antiken till modern tid, men även till psykologi, sociologi, historia och religion.


Pris: 180 Kr. Köp

Tre moralfilosofer

Tre slags etiska teorier? introducerar och diskuterar tre av historens mest inflytelserika moralfilosofer: Aristoteles, Kant och Henry Sidgwick. Anders Hansson argumenterar för att skillnaderna mellan dem ofta överdrivs, och att det finns utrymme för en fruktbar syntes.


Pris: 180 Kr. Köp

Thomas Kuhn i nyutgåva

Vetenskapliga revolutioners struktur är en av 1900-talets mest inflytelserika böcker, som inte har mist sin aktualitet. I ny översättning och med en innehållsrik inledning av Ian Hacking. Vad var det egentligen Kuhn sa?


Pris: 180 Kr. Köp

Lena Halldenius om Mary Wollstonecraft

Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar analyserar Wollstonecrafts hela verk, med fokus på hennes idéer om frihet, jämlikhet, rättigheter, demokrati och ägande. Feministen Wollstonecraft utmanade det republikanska tänkandet inifrån, genom att avslöja den hycklande dubbelhet som hävdar rättigheter för alla samtidigt som kvinnor förnekas medborgarskap och självständighet. Bland republikanska tänkare var Wollstonecraft unik i sin utforskning av osjälvständigheten som levd erfarenhet.


Pris: 140 Kr. Köp

Klimatet – moral och politik

Klimaetik: rättvisa, politik och individens ansvar presenterar och bidrar till den etiska och politiska diskussionen om den globala uppvärmningen. Boken ger en aktuell genomgång av läget inför det stora klimatmötet i Paris i december 2015, och riktar sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper och sitt tänkande kring vår tids kanske största utmaning.


Pris: 200 Kr. Köp

Estetikens historia

Den omfattande antologin Aisthesis: Estetikens historia del 1 samlar centrala texter i det estetiska fältet från 1700-talet till 1940. För första gången föreligger en antologi på svenska som presenterar estetiken som en egen disciplin, representerad av filosofer och författare som Lessing, Kant, de Gouges, Baudelaire, Proust, Key, Duncan, Eisenstein, Simmel, Woolf med flera.

Texterna föregås av inledningar, flertalet skrivna av antologins redaktörer Sara Danius, Cecilia Sjöholm och Sven-Olov Wallenstein.


Pris: 250 Kr. Köp

Handla etiskt

I boken Hur bör vi handla? Filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt och ekologiskt ger Bengt Bülde och Joakim Sandberg en introduktion till aktuella etiska och politiska diskussioner kring fenomenen rättvisemärkt, vegetariskt och ekologiskt. Den är framförallt riktad till dem som vill bidra till att göra världen bättre, och ger därför många råd och tips om hur man kan engagera sig aktivt och effektivt. Men boken introducerar också de djupare moralfilosofiska diskussioner som ligger bakom ett sådant engagemang.


Pris: 180 Kr. Köp

Ny bok av Lars Bergström

I boken Tankegångar: Sexton kapitel om kunskap, moral och metafysik har Lars Bergström samlat de viktigaste av sina filosofiska artiklar på svenska. Den som har läst Döden, livet och verkligheten kommer att känna igen tonfallet, bredden i ämnesvalet och de alltid självständiga infallsvinklarna.


Pris: 190 Kr. Köp

Wittgensteins matematikfilosofi

Matematiken och Wittgenstein är en introduktion till matematikens filosofi. Matematiken är viktig i vår kultur och används inom så skilda fält som naturvetenskap, ekonomi och historia. Det är ofta man går till matematiken när man vill vara säker på sin sak. Men vad är matematiken egentligen? Vad handlar den om? Hur kommer det sig att den upplevs så säker? Denna bok handlar om matematikens filosofi, både filosofiska frågor i anknytning till hur man ska förstå matematiken i stort och i enskilda detaljer. Den har sin utgångspunkt i Ludwig Wittgensteins filosofi.


Pris: 180 Kr. Köp

Lycka och lidande

Vad är lycka och lidande och hur kan vi påverka vår egen och andras lycka? Hur hänger lycka ihop med livskvalitet? Hur stark är vår moraliska plikt att att göra världen lyckligare? Hur kan vi göra oss själva och andra lyckligare? I Lyckans och lidandets etik presenterar Bengt Brülde den moderna lyckoforskningens resultat och diskuterar deras relevans för vårt moraliska tänkande. En bok både för filosofer och för praktiska världsförbättrare.Pris: 155 Kr. Köp

Filosofins historia

Anthony Kennys Västerlandets filosofi är avsedd att vara en modern motsvarighet till Bertrand Russells populära filosofihistoria. Samtidigt som den är livligt skriven för en allmän publik tar den de filosofiska argumenten på allvar.
Pris: 220 Kr. Köp

Andens fenomenologi

Hegels innehållsrika genombrottsverk har haft ett enormt inflytande på eftervärldens filosofi, och vidarutvecklats på oräkneliga sätt, alltifrån Marx till modern feminism och postkolonialism. Här finns bland annat den ryktbara diskussionen av herre och slav. Efter 200 år växer intresset för Andens fenomenologi fortfarande. Läs mer.

Pris: 220 Kr. Köp
Hans Ruin anmäler Andens Fenomenlogi i DN, medan Johan Eriksson skriver om boken i SVD.
Andens fenomenologi är utvald av Svensk Bokkonst till en av 2008 års "föredömligt producerade böcker." Läs mer.

Storverk om rättens grundvalar

Hans Kelsens Den rena rättsläran är den mest rigorösa analys som gjorts av vad som utmärker ett rättssystem, med ett avgörande inflytande på vår förståelse av rättens förhållande till politik och moral. Första gången utgiven 1934, och i en andra utvidgad och helt om arbetad upplaga 1960, föreligger nu Den rena rättsläran i svensk översättning.

"Med Den rena rättsläran gjorde Kelsen inom juridiken vad Kant med sin Kritik av det rena förnuftet gjort inom filosofin."
–Bernhard Schlink, professor i juridik, Humboldtuniversitetet i Berlin.


Pris: 215 Kr. Köp

Spanska tänkare under 1900-talet

Få svenskar känner till mer än en eller ett par spanska filosofer, ens till namnet. Ännu färre vet någonting om vad de har skrivit och tänkt. Inger Enkvists bok Spanska tänkare under 1900-talet skildrar den snabba förändring som spanskt intellektuellt liv har genomgått under det senaste århundradet genom att ställa fem viktiga tänkare i fokus. I en levande och engagerad genomgång av tänkarnas livsverk och miljöer får vi en djupare förståelse för moderna spanska intellektuellas villkor, självbild och filosofiska traditioner. Inger Enkvist är professor i spanska vid Lunds universitet.

Pris: 140 Kr. Köp
Inger Enkvist skriver själv i anslutning till sin bok, i en artikel i Tvärsnitt 2:06.

Ernst Cassirer om Axel Hägerström

På flykt undan nazismen kom Ernst Cassirer till Sverige 1935. Han stannade i sex år och blev svensk medborgare. I sin studie över Axel Hägerström (1868-1939) ställer Cassirer sitt eget tänkande i relation till värdenihilismens upphovsman. Men boken ger inte bara en intressant belysning av Hägerströms filosofi, utan breddar och fördjupar dessutom bilden av Cassirers eget tänkande: inget av hans övriga verk innehåller en så utförlig diskussion av etik och rättsfilosofi.

Pris: 145 Kr. Köp

Hans Ruin skriver om Cassirer och Hägerström i en essä på DN:s kultursida den 20/3. Cassirers bok recenseras av Mats Rosengren i GP den 4/1 ("Cassirer tog vara på impulserna från Hägerström") och av Torgny Nordin i SvD den 15/1 ("Ökat intresse för Cassirers filosofi").

Humes Treatise - nu finns hela verket på svenska!

Med Om moralen som just har utkommit avslutas utgivningen av David Humes Avhandling om den mänskliga naturen. Det är första gången som Humes viktigaste verk finns i sin helhet på svenska. I Om moralen finner vi den klassiska formuleringen av "Humes princip" - att man aldrig kan sluta sig till hur någonting bör vara från hur det är - men också intressanta iakttagelser om många konkreta moraliska och politiska företeelser.

Pris: 165 Kr. Köp

De tidigare delarna är Om förståndet och Om passionerna. Se också under tema.Lars Bergström om de eviga frågorna

I sin nya bok Döden, livet och verkligheten ger Lars Bergström fräscha och ofta oväntade synpunkter på filosofins stora frågor. Utan fikonspråk eller invecklad fackterminologi skriver han för alla som vill följa med. Säkerligen en bok som under lång tid kommer att vara den viktigaste introduktionen till filosofin på svenska.

Pris: 135 Kr. Köp
Boken har nyligen recenserats i Vasabladet och i Affärsvärlden. I Dagens Nyheter den 14 maj finns en intervju med författaren.

Utgivningsinformation

e-post: info@bokforlagetthales.se
Postadress: Bokförlaget Thales, c/o Filosofiska institutionen, SU, 106 91 Stockholm.

Distribution till direktkunder och återförsäljare sker genom Förlagssystem.

Bokförlaget Thales ägs av en stiftelse vars ändamål är att utan vinstsyfte utge filosofisk litteratur.

Aisthesis, del 2

Nu är den äntligen här, fortsättningen av Aisthesis, vår stora antologi över den moderna estetikens historia. Del två består av två fullmatade volymer, och för den som inte redan har del 1 finns naturligtvis även den i lager.

Aisthesis 2, första bandet Aisthesis 2, andra bandet Aisthesis 1

Derrida på nytt

I Rösten och fenomenet presenterar Derrida sin filosofi genom en närläsning och kritik av Husserls teckenteori. Boken är intressant både för vad den säger om Husserl och som systematisk framställning av Derridas eget tänkande. Översättningen är genomgången och reviderad.

Pris: 190 Kr. Köp

Moralfilosofisk klassiker

Shaftesbury var en av 1700-talets mest inflytelserika filosofer. Dialogen Moralisterna är hans viktigaste verk. Med sin säregna blandning av moralfilosofi, estetisk teori och poesi har Moralisterna en unik plats inom den europeiska upplysningen. Översättaren Karl Axelsson bidrar även med en uförlig inledning till boken och Shaftesburys filosofi.

Pris: 160 Kr. Köp

Wittgenstein i nyöversättning

Filosofiska undersökningar är det viktigaste arbetet från Wittgensteins sena period. Nu finns det i ny svensk översättning (2021) efter den senaste versionen av grundtexten. För översättningen svarar Lars Hertzberg och Martin Gustafsson.

Magnus Halldin skriver om boken i SvD.


Pris: 260 Kr. Köp

Husserls Krisis

De europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin är Husserls sista stora verk. Här väver han samman sin filosofiska grundsyn med nya frågor, och introducerar bland annat begreppet “livsvärld”. Husserl försöker visa hur fenomenologin kan grunda både livsvärlden och vetenskapen i våra direkta upplevelser, och på detta sätt undanröja förnuftets kris i den moderna världen.

Hans Ruin skriver i SvD om Husserl och Krisis.

Pris: 220 Kr. Köp

Aristoteles logik

Den formella logiken är en uppfinning av Aristoteles, och hans lära om syllogismerna har haft ett enormt inflytande över den västerländska tankehistorien. I Första analytiken kan man följa hur en av de viktigaste intellektuella upptäckterna i mänsklighetens historia gick till. För översättning och kommentarer svarar Per-Erik Malmnäs.

Pris: 260 Kr. Köp

Filosofisk estetik

I sin nya bok Konst och verklighet skildrar Anders Odenstedt den filosofiska estetikens framväxt från Kant till Gadamer, på ett sätt som är både innehållsrikt och lättillgängligt. Anders Odenstedt är universitetslektor i filosofi vid Luleå tekniska universitet.

Pris: 150 Kr. Köp

Varats dunkla skrymslen

I femtio korta kapitel svarar Lars Bergström på filosofiska frågor av alla slag: om moral och politik, om kunskap och logik, om religion, vetenskap och verklighetens natur. Falskt djupsinne saknas helt, men det är fullproppat med äkta. Tänkvärt och njutbart.

Varats dunkla skrymslen.

Pris: 150 Kr. Köp

Aristoteles Fysik

Aristoteles Fysik var under två årtusenden grunden för nästan all naturvetenskap i västerlandet. Full av filosofiskt intressanta och historiskt viktiga utredningar. Finns nu för första gången i sin helhet på svenska. Översättning och inledning av Charlotta Weigelt.

Hör om boken i Filosofiska rummet på Sveriges Radio.

Pris: 250 Kr. Köp

Praktisk etik

Peter Singers klara och innehållsrika bok Praktisk etik har alltsedan den första utgivningen 1979 varit den klassiska introduktionen till tillämpad etik, och översatts till många språk. Till den tredje upplagan har författaren reviderat och uppdaterat hela boken, och dessutom lagt till ett nytt kapitel om klimatetik, en av vår tids viktigaste etiska utmaningar

Pris: 200 Kr. Köp

Filosofisk tröst

Kan filosofin hjälpa den som tänker med förtvivlan på att hon skall dö? I Filosofisk tröst: en bok om döden diskuterar Torbjörn Tännsjö några förslag till tröst som filosofer velat erbjuda oss. När det gäller den egna döden har han några tankar som kanske kan hjälpa ibland, men han bekymrar sig också över universums slut och det medvetna livets utslocknande.

Boken är illustrerad av Cecilia Torudd.

Boken recenseras av Lars Gustafsson i Expressen och av Merete Mazzarella i Sydsvenska Dagbladet.


Torbjörn Tännsjö medverkar i ett samtal på Ersta diakoni om tröst inför döden.

Pris: 150 Kr. Köp

Tännsjö om att begripa det onda

Ofta utbrister vi då vi ser en svekfull eller våldsam handling, att vi inte kan förstå den. Tesen i Fatta! En upplysningsskrift är att vi kan förstå mer än vi vill och mer än vi tror. Genom att förstå tycker vi att handlingen kommer oss obehagligt nära, och slår den hellre ifrån oss som obegriplig. I andra fall kan vi verkligen inte förstå, därför att det är slumpen, situationen, som bestämmer hur någon handlar. Tron att det finns genuint goda eller dåliga människor är ogrundad – en skrämmande tanke, men viktig om vi vill skapa ett gott samhälle, snarare än goda människor.

Boken rekommenderas på Olle Häggströms blogg och recenseras av Karim Jebbari i Tidskrift för Politisk filosofi.

Här finns en intervju med Torbjörn Tännsjö på Sveriges Författarförbunds hemsida.


Pris: 140 Kr. Köp

Mats Furberg om sin bakgrund

I den självbiografiska boken Jesu barnbarn beskriver Mats Furberg vägen från sitt barndomshem med en far som hade mött Jesus i en skyttegrav i första världskriget till att få filosofin som yrke. Här målas bilder från ett Sverige som inte längre finns, samtidigt som läsaren får inblick i ett personligt sätt att uppfatta filosofin och dess frågor.

En recension av Lars Gustafsson i Expressen

Pris: 140 Kr. Köp

Filosofins didaktik

I Filosofins didaktik – konsten att lära sig tänka reflekterar 14 huvud-sakligen finlandssvenska filosofer över konsten att lära ut och att lära sig filosofi. Tankeväckande för alla som undervisar i filosofi.

Pris: 180 Kr. Köp

Miljöproblemens moralfilosofi

Miljöetik ger en introduktion till den samtida filosofiska debatten om miljöproblemen. Vad har vi för rättigheter och skyldigheter i relation till framtida generationer och till andra levande varelser på jorden? Har biologisk mångfald någon moralisk betydelse?

Pris: 170 Kr. Köp

Medicinens filosofi

I fjorton nyskrivna kapitel av svenska filosofer tar Filosofi och medicin upp den medicinska filosofins centrala frågeställningar som de behandlas av några framträdande läkare, filosofer och andra tänkare från Platon till Foucault.

Recension av boken i Östgöta Correspondenten.

Pris: 210 Kr. Köp

Essäer om Hume

300 år efter sin födelse 1711 är David Hume fortfarande en levande filosof, vars tankar är högaktuella inom många av filosofins områden, från kunskapsteori till moralfilosofi. Förnuft, känsla och moral innehåller nyskrivna essäer av svenska filosofer, som presenterar och diskuterar Humes filosofi ur ett nutida perspektiv. Volymen innehåller även två korta texter av Hume själv.


Pris: 140 Kr. Köp

Klassiker om bildning och språk

Vilhelm von Humboldt är en förgrundsgestalt i den europeiska bildningshistorien, framförallt när det gäller språkteori och pedagogik. Om språket presenterar ett urval viktiga texter om språk och bildning, i översättning av Johan Redin.


Pris: 140 Kr. Köp

Lärobok i logik

Dag Prawitz ABC i symbolisk logik är sedan länge den mest använda introduktionen till modern logik på svenska. I den nya tredje upplagan har boken utvidgats med avsnitt om den s.k. tablåmetoden för att avgöra frågor om logisk sanning och logisk konsekvens, både för sats- och predikatlogik.


Pris: 235 Kr. Köp

Skolans värdegrund

Den svenska skolan skall fostra till tolerans, mångkulturalism och demokrati – värden som anses självklara i dagens samhälle. Men vad innebär det att skolan skall fostra sina elever till att omfatta vissa bestämda moraliska och politiska värden? I Värdegrund, demokrati och tolerans granskar och belyser Pia Nykänen debatten om skolans värdegrund utifrån ett filosofiskt perspektiv.


Roger Fjellström skriver om boken i Pedagogiska magasinet nr 1/2010.

Pris: 160 Kr. Köp
Johan Eriksson skriver om Den enskilde i en understreckare i SvD med titeln Kierkegaard gick sin egen väg till Gud.

Aristoteles etik

Nikomachiska etiken är Aristoteles viktigaste moralfilosofiska arbete. Boken är inte bara en odödlig klassiker utan även mycket inflytelserik i modern filosofi, där den utgör en huvudkälla till den så kallade dygdetiken. Nyöversättning av Charlotta Weigelt.


Pris: 260 Kr. Köp

Benjamin Höijer

Det absoluta och det gemensamma handlar om Benjamin Höijers konstfilosofi, men boken ger även en bred och läsvärd introduktion till Höijers liv och tänkande som helhet. Mats Dahllöv är forskare vid Södertörns högskola. Boken är hans doktorsavhandling.


Pris: 210 Kr. Köp

Normativ etik

Torbjörn Tännsjös mycket använda Grundbok i normativ etik finns nu i en tredje, helt omskriven och aktualiserad upplaga. Framställningen är direkt och tillgänglig även utan filosofiska förkunskaper, författaren klargör sina egna ståndpunkter samtidigt som läsaren dras in i diskussionen.


Pris: 150 Kr. Köp

Vetenskapens trovärdighet

I Varför ska man lita på vetenskapen? diskuterar Naomi Oreskes utifrån konkreta exempel när och varför vi bör lita på vetenskaplig forskning, och vad det är som händer när forskare hamnar på villovägar. Ett nyanserat inlägg i en diskussion som ofta hamnar i ett förenklat ja eller nej till vetenskapen.

Naomin Oreskes intervjuas i SVD


Pris: 140 Kr. Köp

Kvantmekanik

I Att förstå kvantmekaniken vill Lars-Göran Johansson visa att det faktiskt går att förklara vad kvantmekaniken säger i vardagliga termer. Boken är dock ingen populärvetenskaplig introduktion, utan avsedd att komplettera någon mer teknisk framställning. Andra utvdigade upplagan.


Pris: 100 Kr. Köp

Höijers latinska skrifter

Benjamin Höijers latinska skrifter har aldrig tidigare funnits på svenska. Konst och filosofi kompletterar bilden av Höijers tänkande och dess utveckling, samtidigt som den ger en förhållandevis lättillgänglig ingång till många delar av hans filosofi.


Pris: 180 Kr. Köp

Mats Furbergs självbiografi

Mats Furberg fördjupar och utvecklar i Flotte av säv den levnads-beskrivning som inleddes med Jesu barnbarn: en väg till filosofin (2013), om vilken Lars Gustafsson skrev i Expressen: Denna bok är född klassiker.


Pris: 140 Kr. Köp

Svensk filosofihistoria

Filosofi har haft en central plats på svenska universitet och inom det svenska kulturlivet sedan medeltiden. Henrik Lagerlunds Den svenska filosofins historia ger en omfattande översikt över den svenska filosofins utveckling, samtidigt som den borrar djupare på några särskilda punkter.


Pris: 160 Kr. Köp

Orättvis kunskap

Miranda Frickers Epistemisk orättvisa har gett upphov till ett nytt livligt forskningsfält i skärningspunkten mellan kunskapsteori och etik. Boken beskriver olika sorters orättvisa som kan drabba oss som kunskapssubjekt, och som i första hand påverkar grupper som även annars är missgynnade i samhället.


Pris: 140 Kr. Köp

Benjamin Höijer

Höijers Avhandling om den filosofiska konstruktionen från 1799 är en av den svenska filosofihistoriens stora klassiker. Volymen innehåller också Schellings recension av den tyska översättningen av Höijers avhandling, samt inledning och efterord skrivna av bokens redaktörer, Anders Burman och Sven-Olov Wallenstein.


Pris: 180 Kr. Köp

Doktrinen om dubbel effekt

I Truman & the Fat Man diskuterar Petter Asp den moralfilosofiska doktrinen om dubbel effekt, från ett straffrättsligt perspektiv, och argumenterar för att den inte är hållbar.


Pris: 140 Kr. Köp

Forskningsetik för humanister

Forskningsetik för humaniora är den enda bok om forskningsetik som är särskilt inriktad på humanistisk forskning. Syftet är att ge en bild av de etiska problem som humaniora aktualiserar och att stimulera till fortsatt etisk reflektion genom att sätta problemen i relation till allmänna moralfilosofiska överväganden.


Pris: 100 Kr. Köp

Konrad Marc-Wogau

En rikt fasetterad skildring av ett märkligt intellektuellt livsöde. Marc-Wogau tillhörde en tysk affärssläkt som fram till ryska revolutionen verkade i Ryssland. Efter revolutionen flydde han med sin familj till Sverige och blev med tiden filosofiprofessor i Uppsala. Marc-Wogaus egna minnesanteckningar från uppväxten och studenttiden utgör en viktig del av boken, som dessutom innehåller biografiska texter av Lennart Nordenfelt.

Konrad Marc-Wogau: En livresa från Moskva till Uppsala.


Pris: 290 Kr. Köp

Ivar Segelberg

Ivar Segelberg (1914–1987) is an important figure in Swedish philosophy but still not widely known. Trained in both phenomenology and analytical philosophy, Segelberg developed highly original theories about time consciousness, the unity of consciousness, and general ontology. He was also an accomplished and respected botanist, The present volume comprises essays on most aspects of Segelberg’s philosophy, but also biographical material and presentations of his botanical work.

Philosophy and Botany: Essays on Ivar Segelberg.


Pris: 285 Kr. Buy

Segelberg’s main philosophical works were originally published in Swedish, but are now available in English, in translation by Herbert Hochberg.

Three Essays in Phenomenology and Ontology.


Pris: 195 Kr. Buy
Thales tidskrifter

FT senaste nummer

TPF senaste nummer